SEDM ÚROVNÍ VĚDOMÍ

Výběr z knihy Hanny Kotwické : Věda a filozofie Mayů.
Překl. Lenka Sýkorová
PRVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Člověk žije nevědomě – závislý na zvratech osudu.Všechny životní podněty vyplívají z potřeb EGA,tzv. zvířecí motivací podmíněné pudy. Neexistují zde žádné komplexní vztahy,nebo dlouhotrvající dalekosáhlé dopady.Do popředí vystupují egocentrické priority: Dobré je to, co v dané chvíli přináší úlovek. Primitivní požitkářská postava se zde stává normou.Charakteristickým rysem této úrovně vědomí je uspokojování současných potřeb bez jakékoliv hlubší motivace.
V PARTNERSTVÍ se tento typ vědomí projevuje především jako nástroj:Můj partner by měl splňovat mé požadavky a mé potřeby!
 
DRUHÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Stav zatemnění.Způsob bytí stojí ve znamení otázek.Naplnění životních očekávání je v převážné míře závislé na sociálních normách a závazcích,které nemohou a nesmí být protichůdné.Je to nejvyšší forma závislosti na obecném vlivu:Jiní nám ukazují, co máme dělat a absolutně nám to nevadí, a když přece – tak velmi mírně.Individuální běh života diktují materialistické priority,podřízené vůli Ega.To, co diktuje skupinové vědomí – musí být správné! A nemůže to být jinak! Tento vzorec je podřízen okolnímu trendu,vytváří submisivní charakter.Osoba se celkově podřizuje prostředí ,kde žije a vše přijímá bez kritiky.
V PARTNERSTVÍ se toto vědomí projevuje uspokojením osobních zájmů.Materialistické postavení partnera se stává stále důležitější.Na první místo se posouvá instrumentální vztah k partnerovi:Něco za něco!
 
TŘETÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Uvědomění si pocitového života – do popředí se dostává emocionální aspekt.Primární Ego objevuje společenský význam,ale nadále je rozhodující snaha zachovat důležité místo ve společnosti.Je důležité, že jsem NĚKDO!,proto kolektivní zbabělé modely mají konkrétní dopad na vliv osobnosti.Dominuje podmíněné oceňování původu. Panovačný,buržoazní plebejský způsob myšlení narůstá do vysoké hodnosti.Ale v pozadí – za kulisami světa pózy – se začíná bouřit individuální ego,potají tvoříc svoje vlastní vzorce chování.Podvědomě se objevuje pocit viny. Kariéra,profesní úspěch,uznání – se nadále projevuje v primárním plánu.Všechny podněty se slepě ubírají tímto směrem.Místní duch – způsob myšlení o životním prostředí – se projevuje automaticky – za těchto podmínek není schopen uvažovat o svém vlastním chování.
V PARTNERSTVÍ se na první místo dostává emocionální vztah k partnerovi. O výběru partnera rozhoduje souznění pocitů (emocionální harmonie).Partnerství se vyznačuje velmi silnou vazbou zavěšení se kolem krku. Takový vztah se může velmi rychle rozložit. Vášnivé city se mohou proměnit v nelibost, nebo dokonce v nenávist,či agresivitu.
 
ČTVRTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Uvědomění si mentální roviny.Do popředí se dostává mentální zvědavost,touha po poznání,potřeba objevovat nové věci.Důležitější se stává to, co je duchovní,než to co je materiální (alespoň v oblasti myšlení). Objevují se otázky týkající se ideologických programů a kritického hodnocení kolektivního vědomí zahajující odstřižení od pupeční šňůry.Projevuje se velkými vnitřními konflikty a duchovním dilema.Kdo má pravdu? Já nebo ostatní?Je to první krok v oblasti etického a morálního smyslu, bez ohledu na platné normy objevující se venku.Rodinné vzorce,náboženská omezení,ideologická okupace,kolektivní zbabělost – všechno toto začíná ztrácet na významu.Pozornost teď přitahuje individuální rezonance.Začínají se odkrývat práva KARMY(práva příčiny a následku).
V PARTNERSTVÍ se na první místo začíná přesouvat duchovno.Rozhodujícím faktorem je duševní kompatibilita – v opačném případě bude ochoten se oddělit.Velkou roli hraje konvergentní úroveň inteligence – partneři jsou schopni poslouchat jeden druhého bez hodnocení jejich chování, jsou tolerantní,silně na sobě lpí.
 
PÁTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Probuzení metafyzických sil.Na této úrovni se objevuje postupné uvádění duchovních sil do praxe.Zde se začínají zkoumat znalosti a fungování lidského těla: Díky síle mysli a síle duchovního myšlení si sami tvoříme realitu.Zde se uznává síla dopadu na celé životní prostředí a planetu v duchovní oblasti.Osobnost člověka se vyznačuje plnou kontrolou nad silami Nižšího Já – nad silou myšlenek, pocitů,svévolného jednání.Charakteristickým znakem této úrovně je stáhnout se z existujících tradičních vztahů, politických a náboženských vazeb.Tady člověk dosahuje svobodu projevu slova,uvolňuje se od hodnocení a posuzování.Přetrhávají se všechny staré okovy hroutí se poslední pouta otroctví.Je to dočasná cesta v osamělosti.Je to čas filozofické reflexe,hledání hlubší pravdy a cenných postřehů. Sklízíme,co jsme zaseli! Vnějším znakem tohoto vědomí je spirituální vegetariánství. Duchovní bratři - zvířata - musí být bezpodmínečně respektována! Kormidlo života přebírá morální pravda,která nám ukazuje směr naší cesty!Tady se dokončuje vystoupení z karmických vazeb,zde končí dopad karmických účinků Zde se otevírá cesta k SUVERENITĚ!
V PARTNERSTVÍ hledá nejvyšší souznění na duchovní rovině. Na této úrovni vědomí končí dřívější priority,ale jen málo lidí je schopno tyto požadavky splnit.
 
ŠESTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Universální Láska.Osoba na této úrovni se stává duchovní instancí.Její aura přesahuje pozemské dimenze.Léčí se Bytí – nekonáním! Důležité je, že JSEM,nikoliv KDO JSEM.Tato osoba přestává bojovat,naslouchá hlas přirozených procesů, důvěřuje,věří ,umožňuje – aby se stalo! Role i aspekt Ega jsou omezeny pouze ve fyzické oblasti života. Bytost se plně řídí nejvyšší duchovní silou.Pomalu se vše stává JEDNÍM.Taková vysoká úroveň vědomí činí tuto duchovní bytost autoritou pro ostatní (to je povoleno)! Na této úrovni vědomí se sjednocuje se VŠÍM CO JE,vstupuje do říše vědomých pocitů a zkušeností.Schopnost komunikovat se světem zvířat,rostlin a krystalů se stává skutečností. Začínají se stírat poslední trojdimenzionální hranice: Všechno je možné!Síla materializace je podřízena síle Ducha! Schopnost realizovat sny a osobní vize téměř na hranici zázraků! To je bod ( sféra přechodu) v němž se lidská bytost začíná více a více projevovat jako Božský Zdroj! Na této úrovni vědomí končí „nucený“ cyklus reinkarnace! Vibrace takového člověka umožňují spojit se VŠEMI A VŠÍM,tzn. že tato osoba začíná mentálně vstupovat do komunikace s Vyšími Bytostmi! V této fázi končí proces zrání v ČASE A PROSTORU.Zde se uzavírá cyklus pozemské zralosti!V současné době poskytuje Země každému z nás příznivé podmínky pro duchovní růst. Je to vyjímečný akt MILOSTI! Každý z nás v neuvěřitelně krátkém čase může udělat kvantový skok v úrovni vědomí.
Na této úrovni získává PARTNERSTVÍ naprosto novou podobu.je překonána každá forma soukromého vlastnictví a osobních závazků.Nejsou žádná vnitřní omezení a vzájemná závislost. Tady je prožíváno plného štěstí pozemském pojetí partnerství.Veškerá činnost je prováděna dobrovolně,v nebeském souladu – jako dárek pro jinou osobu!V tomto partnerství se odráží rodičovská laskavost,čili nejvyšší aspekt mateřsko-otcovské moudrosti Božského Zdroje.
 
SEDMÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Mystická jednota.Zahájena na šesté úrovni procesu sjednocení Bytí se VŠÍM CO JE – nyní vstupuje do fáze uskutečnění. Tímto způsobem se rodí na Zemi Nový Bůh!Božské vědomí, které se na šesté úrovni stále více dostávalo do popředí, se zde projeví! S touto úrovní se váže pojem prorok nebo duchovní mistr!Všechny rozdíly vnitřního a vnějšího světa se spontánně rozpustí.Pro tuto osobu přestávají platit zákony hmoty! Putování z vnějšího do vnitřního světa jí nedělá problémy!Tento člověk už nemusí zažívat polarizaci těžké pozemské hmoty na vlastním těle,protože už pochopil všechny póly problémů a rozpory.Výběr záleží jen na ní : JESTLI,KDY,KDE či v KOHO se chce inkarnovat do světa hmoty jako Avatar! Sedmá úroveň vědomí se na Zemi vyskytuje v minimálním množství promile,ale na konci ČASU se objeví velké množství "vysokých" Bytostí na sedmé úrovni Bytí.Všichni lidé, kteří běží po šesté úrovni vědomí, lze očekávat,že na konci cyklu ČASU v roce 2012 dosáhnou sedmé úrovně!
Pokud jde o PARTNERSTVÍ, všichni ti, kteří se vznesli na sedmou úroveň vědomí,unikli z působení dopadu pólů strachu a lásky.Duchovní harmonie,která se objevila na šesté úrovni,je na sedmém vnímána už jako stav jednoty mezi mužem a ženou.